สิทธิกัน จันทนา, ศุทธากรณ์ วีระพร, and แก้วธรรมานุกูล ธานี. “ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน”. Thai Journal of Nursing Council 24, no. 1 (September 6, 2012): 49. Accessed November 30, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2554.