แสงนิมิตชัยกุบ วิภาดา, and รัชนกุล ปรีย์กมล. “พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาสุขภาพของทารก และ ความต้องการการบริการพยาบาลของผู้ดูแลเด็กทารก”. Thai Journal of Nursing Council 24, no. 1 (September 6, 2012): 88. Accessed November 30, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2557.