เกษมกิจวัฒนาสายพิณ. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Nursing Council 24, no. 2 (September 7, 2012). Accessed April 8, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2559.