อ่วมตานีอารีย์วรรณ. “บทบรรณาธิการรับเชิญ การจัดการแบบลีนกับการบริการสุขภาพ”. Thai Journal of Nursing Council 24, no. 2 (September 7, 2012): 5. Accessed April 4, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2560.