หากุหลาย ภัสรา, and ธนาโนวรรณ นันทนา. “อุปสรรคของการเริ่มให้ลูกดูดนมแม่ครั้งแรกในห้องคลอด”. Thai Journal of Nursing Council 24, no. 2 (September 7, 2012): 14. Accessed December 7, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2562.