ยุบลพริ้งจิตติพร, ฉายาพุทธปรางทิพย์, สุวิมล กิมปีสุวิมล, and โตสิงห์อรพรรณ. “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูการกลืนของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอหลังผ่าตัด”. Thai Journal of Nursing Council 24, no. 2 (September 7, 2012): 24. Accessed April 8, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2563.