ธีระทองคำ แสงทอง, หนุเจริญกุล สมจิต, and สุวิสิษฐ์ นงลักษณ์. “การรับรู้ประโยชน์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย”. Thai Journal of Nursing Council 24, no. 2 (September 7, 2012): 39. Accessed October 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2564.