สมประเสริฐ ชมชื่น. “บทบรรณาธิการรับเชิญ แปรเปลี่ยนพลังภายใน ต่อยอดสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์”. Thai Journal of Nursing Council 24, no. 3 (September 7, 2012): 5. Accessed November 28, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2571.