พุ่มระย้า ปองหทัย. “เครื่องมือประเมินการหายของแผลกดทับ”. Thai Journal of Nursing Council 24, no. 3 (September 7, 2012): 20. Accessed November 27, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2573.