พันธสี พรศิริ, and สีขาว อรพิน. “ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council 24, no. 3 (September 7, 2012): 81. Accessed December 4, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2577.