จันทรวิจิตร ยุวยงค์, บุญเชียง วราภรณ์, ภูมิสวัสดิ์ รังสิมา, สุคนธสรรพ์ อัจฉรา, and วังศรีคูณ สุภารัตน์. “ระบบการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างพยาบาลของชุมชน : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”. Thai Journal of Nursing Council 24, no. 3 (September 7, 2012): 94. Accessed December 7, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2578.