เพราะสุนทร มาเรียม, and อ่วมตานี อารีย์วรรณ. “ประสบการณ์การทำงานของพยาลพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ”. Thai Journal of Nursing Council 24, no. 3 (September 7, 2012): 56. Accessed October 7, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2579.