เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. “บทบรรณาธิการ เคล็ดลับการเตรียมต้นฉบับงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์”. Thai Journal of Nursing Council 24, no. 4 (September 7, 2012): 5. Accessed December 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2581.