ศรีเมธาวรคุณ ประไพวรรณ, นาคะ ขนิษฐา, and หนูเพชร ประนอม. “กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชนบทภาคใต้”. Thai Journal of Nursing Council 25, no. 1 (September 8, 2012): 112. Accessed December 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2602.