เกียรติสิน พรรณทิพย์, เกษมกิจวัฒนา สายพิณ, and ฉายพุทธ ปรางทิพย์. “การฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง : การสังเคราะห์วรรณกรรม”. Thai Journal of Nursing Council 25, no. 2 (September 8, 2012): 87. Accessed October 4, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2612.