เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Nursing Council 22, no. 2 (August 22, 2012). Accessed August 14, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2614.