พันธ์ภักดี อรสา, นามวงศ์พรหม อำภาพร, นามจันทรา รัชนี, อาภานันทิกุล มณี, ปทุมวัน อัจฉรียา, มาลาธรรม พรทิพย์, วิทยศุภร จริยา, and ธงชัย ฉวีวรรณ. “รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาอาจารย์เพื่อผลิตพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย”. The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council 25, no. 3 (September 11, 2012): 89. Accessed February 22, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2625.