เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Nursing Council 25, no. 4 (September 11, 2012). Accessed November 26, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2628.