ธนะขว้าง กัตติกา. “การวิเคราะห์อภิมาน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council 25, no. 4 (September 11, 2012): 10. Accessed December 4, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2630.