เพชรติ่ง วันดี, ฉันท์เรืองวณิชย์ วัลย์ลดา, and โตสิงห์ อรพรรณ. “การจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์ จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัด: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์”. Thai Journal of Nursing Council 25, no. 4 (September 11, 2012): 34. Accessed January 29, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2632.