ธงชัย ฉวีวรรณ, กันธะรักษา กรรณิการ์, บุญยธรรพ มนัสนิตย์, and ทักษิณ พรทิวา. “รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์”. Thai Journal of Nursing Council 25, no. 4 (September 11, 2012): 46. Accessed January 27, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2633.