ศรีโกไสย สุนทรี, สุนันตา วงเดือน, กิ่วแก้ว สมพร, พรหมทวี ชลิตสุดา, ทายะรังษี ทิพศมัย, and บุญเจริญ หทัยชนนี. “การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีการกลับป่วยซ้ำ”. Thai Journal of Nursing Council 25, no. 4 (September 11, 2012): 67. Accessed December 4, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2634.