ประเสริฐไทย ปุณยวีร์, สุวรรณโณ จอม, and สรรพวีรวงศ์ จิราภรณ์. “ผลของการออกกำลังกายขนาดความหนักปานกลางที่บ้านในการลด ความดันโลหิตของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตเกือบสูง”. Thai Journal of Nursing Council 25, no. 4 (September 11, 2012): 80. Accessed October 7, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2635.