ไชยเพชร รพรรณ, นิลมานัต กิตติกร, and คงอินทร์ วิภาวี. “ประสบการณ์ของพยาบาลไอซียูในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 1 (September 13, 2012): 41. Accessed October 8, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2666.