สาแล๊ะ นิรัชรา, นิลมานัต กิตติกร, and คงอินทร์ วิภาวี. “ประสบการณ์ของสตรีไทยมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 1 (September 13, 2012): 82. Accessed December 8, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2669.