วุทธานนท์ นัทธมน, คุณาวิกติกุล วิภาดา, ศรีสุพรรณ วิจิตร, and ชัยรัต อาภรณ์. “การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกัน การเกิดแผลกดทับ”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 1 (September 13, 2012): 94. Accessed July 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2670.