เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 2 (September 13, 2012). Accessed December 3, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2671.