จิรวัฒน์กุล ศิริพร, ชินล้ำประเสริฐ นันทพันธ์, ส่งวัฒนา ประณีต, เดียวอิศเรศ วรรณี, ฟองแก้ว วารุณี, and รุ่งเรืองกลกิจ สมพร. “วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาวะ”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 2 (September 13, 2012): 26. Accessed May 24, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2673.