แรงสิงห์ ฉันทนา. “ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 2 (September 13, 2012): 42. Accessed August 16, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2674.