จันทรมะโน สิรัรัตน์, and สว่างอารีย์รักษ์ เจนระวี. “แบบแผนการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่มีคุณภาพชีวิตดี”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 2 (September 13, 2012): 57. Accessed August 16, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2675.