จิตต์จันทร์ เพ็ญศรี, มาสิงบุญ เขมารดี, and ด้วงแพง สุภาภรณ์. “ปัจจัยทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 2 (September 13, 2012): 86. Accessed August 9, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2677.