ชูทัพ สุวรรณทิพย์, and ทาโต รัตน์ศิริ. “ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยาง อนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 2 (September 13, 2012): 100. Accessed August 16, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2678.