โมกขาว ศรีวิไล. “ผลของโปรแกรมบำบัดพฤติกรรมทางความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 2 (September 13, 2012): 126. Accessed August 16, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2680.