เกษมกิจวัฒนา สายพิณ, เชื้อเจ็ดตน พรสวรรค์, and อ่ำศรีเวียง วรางคณา. “นวัตกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย”. Thai Journal of Nursing Council 29, no. 3 (September 22, 2014): 5–18. Accessed September 29, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27074.