สุดเพชร ศิวพร, ธนาโนวรรณ นันทนา, อยู่สำราญ ฉวีวรรณ, and เนื่องตัน ชานนท์. “ผลของโปรแกรมการสนับสนุนโดยสามีในระยะที่ 1 ของการคลอดต่อความเครียด ความเจ็บปวด และความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก”. Thai Journal of Nursing Council 29, no. 3 (September 22, 2014): 42–54. Accessed December 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27077.