พฤกษ์ภัทรานนต์ กุสม, and หนูสม ปรียา. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว”. Thai Journal of Nursing Council 29, no. 3 (September 22, 2014): 55–68. Accessed November 27, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27078.