สินสุกใส นิตยา, อยู่สำราญ ฉวีวรรณ, and ภู่ไพบูลย์ รุจา. “พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนชานเมือง”. Thai Journal of Nursing Council 29, no. 3 (September 22, 2014): 69–79. Accessed December 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27079.