แซ่ตั้ง หฤทัย, โตสิงห์ อรพรรณ, ดนัยดุษฎีกุล สุพร, and ตันติวงศ์โกสีย์ เกรียงไกร. “ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับแมกนีเซียมในเลือดกับการเกิดภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบภายใน 24 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด”. Thai Journal of Nursing Council 29, no. 3 (September 22, 2014): 80–91. Accessed November 27, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27080.