กันทะขู้ แสงเดือน, โพธิ วรรัตน์, อินทรลาวัณย์ ปนัดดา, and เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council 29, no. 3 (September 22, 2014): 92–103. Accessed September 30, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27081.