วิโรจน์รัตน์ วิราพรรณ, อำนาจสัตย์ซื่อ ขวัญใจ, สาสัตย์ ร.อ.หญิง ศิริพันธ์, มาลาธรรม พรทิพย์, and ณรงค์ศักดิ์ จิณณ์สิธา. “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น”. Thai Journal of Nursing Council 29, no. 3 (September 22, 2014): 104–115. Accessed November 27, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27082.