เจริญกิจการ วิชชุดา, and เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเรียนรู้จดจำระหว่างผู้ที่เคยมี ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และผู้มีภาวะสุขภาพดี”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 3 (September 14, 2012): 14. Accessed September 30, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2710.