บุญนันท์ จิตต์ชญา, and ฉายพุทธ ปรางทิพย์. “แบบสอบถามความต้องการการสื่อสารข่าวร้าย: ลักษณะคุณภาพแบบวัด ฉบับภาษาไทย”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 3 (September 14, 2012): 31. Accessed December 8, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2711.