จันทโสภีพันธ์ พนิดา, สุวรรณ ณัฐวรรณ, เพียรมงคล ยุพิน, and ศรีสมบูรณ์ จตุพล. “ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกของ นักศึกษาหญิง: ข้อเสนอแนะต่อการสอนเพศศึกษาและนโยบายสุขภาพ”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 3 (September 14, 2012): 48. Accessed December 7, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2725.