สิงห์ช่างชัย เพชรน้อย, ทองสุข ปราโมทย์, and หมวดเอียด ปาณิศา. “การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับโปรแกรมเพศศึกษาสำหรับเยาวชนในประเทศไทย”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 4 (September 14, 2012): 5. Accessed February 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2732.