กิติศรี จุฑามาศ, นันทชัยพันธ์ พิกุล, and ธงชัย ฉวีวรรณ. “การออกกำลังกายในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน: การทบทวนงานวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 4 (September 14, 2012): 17. Accessed January 27, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2733.