ตั้งฉัตรชัย บงกชพร, สิริธรังศรี บุญทิพย์, ศรีพันธ์วรสกุล สุพิมพ์, and รังควัต วิไลพร. “ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 4 (September 14, 2012): 43. Accessed December 4, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2735.