บุณโยทยาน สุภาภรณ์, ธงชัย ฉวีวรรณ, and สำราญญาติ มยุลี. “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวด ในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 4 (September 14, 2012): 82. Accessed February 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2738.