ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จันทิมา, คุปตานนท์ ขวัญจิต, and ว่องสิริมาศ นพพร. “กระบวนการจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่ปกติของ ผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 4 (September 14, 2012): 108. Accessed November 28, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2740.