มาลาธรรม พรทิพย์, สิทธินอก ขวัญใจ, พุธวัฒนะ พรรณวดี, and งามอุโฆษ ฉัตรประอร. “ความชุกและองค์ประกอบของกลุ่มอาการเมตาบอลิคของประชาชนใน จังหวัดนครราชสีมา”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. 4 (September 14, 2012): 137. Accessed December 4, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2742.