รุ่งอมรรัตน์สมสิริ, ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จันทิมา, วิทยพันธ์ยุวดี, เภตราสุวรรณสุภาภัค, and ขวัญบุญจันทร์อุบลวนา. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตนิสิตเป็นผู้นำในการสร้างเสริม สุขภาพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. Thai Journal of Nursing Council 26, no. s (September 14, 2012): 44. Accessed October 2, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2747.